Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

24252 El Toro Rd
Laguna Woods, CA 92637
Điện Thoại: (949) 837-1090
Email:cdducmehangcuugiup.org

Bản đồ hướng dẫn (Direction)

Từ phía Bắc đi Freeway 5 South
Ra exit El Toro Rd quẹo phải
Nhà Thờ St. Nicholas bên trái số
24252 El Toro Rd Laguna Woods CA

From North Merge onto I-5 South.
Take the EL TORO RD exit.
Turn RIGHT onto EL TORO RD.
End at 24252 El Toro Rd Laguna Woods CA

Từ phía Nam đi Freeway 5 North
Ra exit El Toro Rd quẹo Trái
Nhà Thờ St. Nicholas bên trái số
24252 El Toro Rd Laguna Woods CA

From South Merge onto I-5 North.
Take the EL TORO RD exit.
Turn LEFT onto EL TORO RD.
End at 24252 El Toro Rd Laguna Woods CA